Van Ostadestraat 176 - Amsterdam

Algemene Voorwaarden

De lessen vinden plaats van zondag tot en met donderdag bij Klas van Ostade op de Van Ostadestraat 176 hs in Amsterdam. 
De aanmelding voor bijles, steunles en huiswerkbegeleiding vindt plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden. Iedereen ontvangt een overeenkomst waarin de gemaakte afspraken bevestigd staan.

Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van bovengenoemde formulieren. Er is per dag maximaal plaats voor zeven scholieren. Bij inschrijving verbindt men zich voor tenminste twee maanden en voor het volledige cursusgeld daarvoor. Een maand is een kalendermaand, begint op de eerste van die maand en dient volledig voldaan te worden. Annulering dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, minimaal één kalendermaand van tevoren, te rekenen vanaf de eerste van de maand. Er vindt geen restitutie plaats van cursusgeld. De opzegtermijn voor huiswerk-begeleiding, steunlessen en privélessen bedraagt één maand. Zie voor het inschrijfformulier de website: www.klasvanostade.nl/inschrijven. Voor de lessen geldt een wederzijdse proeftijd van veertien dagen. Alleen in deze periode kunnen de lessen zonder opzegtermijn worden opgezegd. 
Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de Klas van Ostade in principe gesloten.

Betaling geschiedt achteraf en een keer per kwartaal, waarvoor de Klas van Ostade een rekening met tijdsregistratie stuurt. Eventuele bezwaren tegen deze rekening dienen binnen vijf werkdagen kenbaar worden gemaakt. Een jaar heeft 10 perioden van gemiddeld 4 weken.  Gedurende de schoolvakanties worden in principe geen lessen gegeven. Bij de opstelling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, zoals die voor het voortgezet en basisonderwijs in deze regio gelden. Hierbij is uitgegaan van een schooljaar met 40 weken van 5 dagen. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief.
  Zie voor de actuele tarieven de website: www.klasvanostade.nl/tarieven. De leerling(e) betaalt altijd voor het aantal dagen dat is afgesproken in de overeenkomst, dus ook wanneer de leerling, met welke reden dan ook, niet is geweest of heeft kunnen komen. Ruilen of inhalen van dagen is mogelijk, alleen indien er plaats is. Dit altijd in overleg met de Klas van Ostade.

Als de begeleiding door de Klas van Ostade wordt afgezegd (hoewel bij afwezigheid van begeleiders naar vervanging wordt gezocht), wordt die dag niet in rekening gebracht. Het afzeggen van een afspraak door een leerling(e) dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht. Indien voor een dienst niet, of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde rente en administratiekosten voor rekening van de leerling(e). Vorderingen op deze gelden worden door ons te allen tijde uitbesteed.

Leerlingen bezoeken in het geval van huiswerk-begeleiding de klas één, twee, drie, vier of vijf keer per week en drie uur per keer.
 De Klas van Ostade gaat met de aan haar toevertrouwde leerlingen en hun ouders een inspannings-verplichting aan. De Klas van Ostade doet haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar geeft geen garanties met betrekking tot schoolresultaten. De Klas van Ostade zal de ouders gevraagd en ongevraagd regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken en de vorderingen met betrekking tot de begeleiding van hun kind. De Klas van Ostade sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor het zoekraken, ontvreemden of beschadigen van eigendommen van de leerlingen op leslocatie.
 Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de cursus verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken aan directrice K. Vet, Van Ostadestraat 176 hs, 1072 TH, Amsterdam. Leerlingen zijn automatisch uitgeschreven per einde schooljaar.  Voor een nieuwe jaar dient men zich opnieuw op te geven.

De begeleiders en leerlingen voelen zich samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer in de klas, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt en waarin geconcentreerd kan worden gewerkt.

In principe mogen leerlingen in het geval van huiswerk-begeleiding eerder naar huis wanneer zij aangeven “klaar” te zijn, tenzij de ouders hier expliciet geen toestemming voor hebben geven. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk. Het is belangrijk dat de leerling voldoende huis-/schoolwerk meeneemt, zodat hij/zij vooruit kan werken. Tijdens de pauzes mogen de leerlingen het pand verlaten, tenzij de ouders hier expliciet geen toestemming voor hebben geven.

De Klas van Ostade noteert de telefoonnummers van de leerlingen en belt wanneer de leerling zonder bericht van de ouders niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip. Bij het niet beantwoorden van de telefoon door de leerling(e) zal er gebeld worden naar de bij ons bekende mobiele nummers van de ouders. Indien deze ook niet beantwoord worden zal er een voicemail-bericht worden achtergelaten. Elke afwezigheid zal worden genoteerd. Op het moment dat de leerling later is dan van hem of haar verwacht wordt laat de leerling, dan wel de ouders, dit telefonisch weten. Mobiele telefoons, iPods, iPads, mp-3 spelers en andere geluidsapparatuur worden in de klas niet gebruikt. In de klas staat de leerlingen ten behoeve van hun huis- en schoolwerk een aantal computers met internetverbinding en een printer/copier ter beschikking. Het gebruik hiervan gebeurt in overleg met, en onder toezicht van de begeleider(s).